Общи условия

Условия за ползване на orlovec.com

 1. Заглавие

  Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „Строителна компания ВТ“ ООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта orlovec.com (Сайта) и неговите крайни потребители.

  „Строителна компания ВТ“ ООД е търговско дружество със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: ул. „Мармарлийска“ № 37, гр. Велико Търново, 5000. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205144818 и се представлява от управителя Стоян Стоянов.

  Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, негови мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта.

  С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях, като се съобразява с последните и ги спазва.

 2. Понятия

  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

  1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

  2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

  3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се създават, достъпват, прочитат, модифицират или изтриват на твърдия диск на Крайния потребител по някои от следните начини: а) от Интернет сървър чрез Интернет страницата и/или б) от добавен на Интернет страницата програмен код (JavaScript) и представляващи част от възможностите на Администратора да събира, запазва трайно и достъпва информация за потребителите.

  4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи, в резултат на конкретно интерфейсно действие на Потребителя, напр. клик.

  5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

  6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

  7. „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

  8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

  9. „Трето лице - обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.

  10. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.

  12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

  13. “Субект на данни” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

  14. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

  15. „Сървър” е хардуерен или софтуерен компонент, осъществяващ функции по запазване, доставка и сервиране на web страници на клиенти.

  16. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

  17. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

  18. „Уебсайтът orlovec.com" или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.

  19. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта.

 3. Предмет на споразумението

  Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

  Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

  Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

 4. Функционална характеристика на сайта

  1. Териториален и персонален обхват на дейността

   Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

   Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз, но могат да бъдат достъпвани и ползвани и от Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

  2. Цел на Сайта

   Целта на Сайта се изразява в три главни направления:

   1. Информиране на Потребителите за стоките и услугите, предлагани на уебсайта orlovec.com;

   2. Предоставяне на достъп до платформа, през която Потребителите могат да правят онлайн покупки на стоки и услуги, предлагани от Дружеството, включително и за извършване на онлайн плащания.

   3. Информиране на Потребителите на сайта за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

  3. Сключване на споразумението

   Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

   Споразумението се сключва на български език.

   С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

   Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

   Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

   Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

   Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

  4. Права и задължения на потребителя

   Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

   Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

   Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

   Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

   1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;

   2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма;

   3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

   4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

   5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

  5. Връзки към социални мрежи

   Чрез Сайта Дружеството предоставя възможност на своите потребители да имат директна връзка (бързи връзки) към сайтовете на трети страни. Тези трети страни вероятно събират потребителски лични данни, като режимът за това се регулира съгласно приетите от от тях общи условия за ползване и защита на личните данни.

  6. Ограничаване на отговорността на Дружеството

   Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.

   Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

   Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

   1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;

   2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;

   3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти.

   При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:

   1. ползването на Услугите;

   2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;

   3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;

   4. потребителско съдържание;

   5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

   Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта - софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

   Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

   Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

  7. Неустойки

   До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

   Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 100 лева.

 5. Изменение на общите условия

  Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

  Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител.

  На сайта е публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) от Потребител на траен носител ще бъде предоставена.

  Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

  С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

  Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

  Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

 6. Срок и прекратяване на споразумението

  Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

 7. Спорове, компетентен съд и приложимо право

  Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

  Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

  При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

  В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

  Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

Данни за контакт
Наименование „Строителна компания ВТ“ ООД
Седалище ул. „Мармарлийска“ № 37, гр. Велико Търново, 5000
Адрес на управление ул. „Мармарлийска“ № 37, гр. Велико Търново, 5000
ЕИК 205144818
Управител Стоян Стоянов
Имейл адрес info@orlovec.com
Телефон за връзка ______________

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на „Строителна компания ВТ“ ООД - Стоян Стоянов на 08.07.2019 г. Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.
Дата на публикуване: 08.07.2019 г

Политика за личните данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта orlovec.com (Сайта), администриран от „Строителна компания ВТ“ ООД (Дружеството).

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни - крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 1. Каква информация се събира на Сайта?

  За да използвате услугите на Сайта за най-добро представяне, нашата информационна система се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

  1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

   • В случаите, когато за определена услуга на Сайта се налага, ние можем да искаме да ни предоставите следните Ваши лични данни:

    1. вашите лични имена

    2. валиден имейл адрес

    3. телефон

    4. физически адрес за кореспонденция

    5. възможни предпочитания или коментари

    6. допълнителни данни (потребителско съдържание и/или данни за фактура);

   • Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

  2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

   За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, нашата информационна система събира информация от вашето електронно устройство по време на извършване на стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операции. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

   1. IP адрес

   2. използван браузър

   3. предпочитани настройки на език

   4. вид използвано устройство за зареждане на сайта

   5. информация за операционната система на вашето устройство

   6. В допълнение може да се събират данни и за Вашето поведение на Сайта, например:

    • броя кликове, които правите докато разглеждате сайта

    • кои страници от нашия сайт сте разгледали

    • от кои страници сте препратени към нашия сайт

    • времето, което сте прекарали в разглеждане на сайта

   Ние събираме данни за източника, от който сте достъпили Сайта. Във всеки случай, ние не събираме вашата публично достъпната информация, включително и ако препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

   В случаите на регистриране на потребителски профил в Сайта чрез вход с профил от социална мрежа Потребителят може да управлява информацията, която подлежи на споделяне, в съответствие с правилата на съответната социална мрежа.

  3. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

   Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.

   Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава да обработим тези данни по друг, конкретно установен начин.

 2. От кого се събира информация?

  Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители - субекти на данни.

 3. Как се събира информацията?

  Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

  1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;

  2. Чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на представянто на Сайта, анализ и изпращане на търговски съобщения.

  Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

 4. Защо се обработват данни, на какво правно основание и срок на обработване?

  Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

  Категория Цел Правно основание по ОРЗД (GDPR) Начин на събиране Срок на съхранение
  1. две имена
  2. имейл адрес
  3. телефон
  4. физически адрес
  5. предпочитания
  6. данни за счетоводни цели
  за изпълнение на договорни ангажименти 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (доставка на стоки и услуги) При доставка на услуги до 60 месеца
  1. IP адрес
  2. използван браузър
  3. езикови настройки
  4. ползвано устройство
  5. операционна система
  6. потребителска информация
  за предоставяне на пълна функционалност на Сайта 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на услуга - ползване на уебсайт) При ползване на уебсайта на дружеството до 26 месеца*
  *след край на сесия в сайта
  1. две имена
  2. имейл адрес
  3. телефон
  4. потребителска информация
  За осъществяване на контакт 1. Чл. 6, ал. 1 а) - предоставено съгласие за обработване на от субекта на данни През форма за контакти, при резервация или телефони за контакт. До приключване на съответната кореспонденция или до изтриване на данните към съответната поръчка.
  1. Лични имена
  2. Телефон и/или имейл
  3. Физически адрес за кореспонденция
  Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели 1. чл. 6, ал. 1 в) - за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни При упражняване на гарантирани права на субектите на данни до 60 месеца
  Аналитични данни Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика 1. Чл. 6, ал. 1 а) - изрично съгласие При ползване на уебсайта на дружеството до 26 месеца
 5. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

  В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи, необходими и пропорционални технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

  Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.

  Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 6. Как гарантираме сигурността?

  Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 7. С кого споделяме вашата информация?

  Дружеството може да споделя лични данни на потребителите на Сайта с индустриално признати решения като Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество. Възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

  Субект на споделяне Описание Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)
  Специален орган на власт - административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт
  1. При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;
  2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;
  3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.
  Чл. 6, ал 1, т. “в”
 8. Права на Потребителите във връзка с личните данни

  По-долу представяме правата на всеки краен потребител - субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

  Вид право Описание Релевантност към Сайта
  Право на информация При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране. Да
  Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да получи и информация относно начина на събиране, вида обработване, приложимото правно основание. Да
  Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя - субект на лични данни. Да
  Право на изтриване Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне. Да
  Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Не
  Право на ограничаване на обработването на лични данни Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора. В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора. Не
  Право на пренос на данни Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение. Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни. Да
  Право на възражение срещу обработка на лични данни Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг. При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора Не
  Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране. Не
  Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните. Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение. Да

  Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете да посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Република България - Комисия за защита на личните данни.

 9. Как можете да упражните правата си?

  Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

  За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма на запитване, приложена в Приложение №1 по-долу.

 10. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

  Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

  Данни за контакт с администратора на данни
  Наименование „Строителна компания ВТ“ ООД
  Адрес на управление ул. „Мармарлийска“ № 37, гр. Велико Търново, 5000
  ЕИК 205144818
  Адрес за кореспонденция ул. „Мармарлийска“ № 37, гр. Велико Търново, 5000
  Управители - заедно и поотделно Стоян Стоянов
  Имейл адрес info@orlovec.com
  Телефон за връзка __________________
  Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни
  Наименование Комисия за защита на личните данни
  Адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
  Ел. поща kzld@cpdp.bg
  Телефон за контакт +359 2 9153518

  Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: info@orlovec.com.

  Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на „Строителна компания ВТ“ ООД - Стоян Стоянов на 08.07.2019г. Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.
  Дата на публикуване: 08.07.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Политика за личните данни на orlovec.com

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

към уебсайт orlovec.com

1

ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1.

Име:

1.2

Фамилия:

1.3

Имейл адрес:

1.4

Предпочитана форма на комуникация:

(Моб.) Телефон

Физически адрес

Друго

* Необходимо е попълване на поне едно поле с цел верификация на самоличността при обработването на заявлението.

1.5

Вид потребител:

ДА

НЕ

Потребител на сайт

Служител

Кандидат за работа

Друг:

2.

ВИД ЗАПИТВАНЕ

ДА

НЕ

2.1.

Искане за достъп до лична информация

2.2.

Искане за коригиране на лични данни

2.3.

Искане за изтриване на лични данни

3.4.

Искане за пренос на данни към друг администратор

3.5.

Подаване на оплакване или жалба

3.6.

Друго:

3.

ОПИСАНИЕ ЗА ЗАПИТВАНЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Подпис на Потребителя

Политика за използване на “бисквитки”

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта orlovec.com (Сайта), администриран от „Строителна компания ВТ“ ООД (Дружеството).

Ние използваме бисквитки и други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне и за персонализиране на потребителското съдържание. Настоящата политика обяснява как правим това.

 1. Какво са “бисквитките”?

  “Бисквитките” са малки файлове, които се създават на вашите крайни устройства, по време на работата с всеки уебсайт. Записаната в тях информация може да се използва по различни начини: за анализ на трафик, за рекламни цели, за системни отчети по дейността на сайта и вашето потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране. С използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички файлове и технологии, които имат функционалната възможност трайно да запазват информация (напр. пикселни маркери, web beacons. localStorage и др.).

  Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани както от нашия сайт, така и от трети лица, чийто кодове Сайтът е добавил и използва за различни цели.

 2. Какви видове бисквитки използваме и за какво?

  Вид 1 Функционални
  Категория Домейн Име Тип Цел Действие Още
  Необходими orlovec.com XSRF-TOKEN HTTP Запазва състоянието на потребителя докато комуникира със сървъра. Нормализира работата на сайта. Не съдържа лични данни. Сесийна -
  Необходими orlovec.com laravel_session HTTP Запазва състоянието на потребителя докато комуникира със сървъра. Нормализира работата на сайта. Не съдържа лични данни. Сесийна -
  Вид 2 Статистика
  Категория Домейн Име Тип Цел Действие Още
  трети страни (Google Analytics)   _ga HTTP Регистрира потребителя с уникален идентификационен код за генериране на данни за ползването на сайта 2 г Прочети повече
    _ga HTTP Регистрира потребителя с уникален идентификационен код за генериране на данни за ползването на сайта Сесийна
    _gid HTTP Регистрира потребителя с уникален идентификационен код за да може да ги различава. сесийна/до 24 часа

  Важно! Тъй като сайтът не контролира всички “бисквитки” и подобни технологии, предоставяни от трети страни (Third party cookies), е възможно списъкът по-горе да търпи изменения. Ще полагаме необходимите усилия да го поддържаме актуален.

 3. Какви са вашите възможности за избор?

  Всички съвременни браузъри позволяват да променяте настройките за бисквитки. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, можете да посетите www.allaboutcookies.org. Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от вас браузър, както и раздела за помощ там:

  Изтриването на “Бисквитки” от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до сайта и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Сайта настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност.

  Ако искате да разберете повече за рекламните бисквитки или искате да научите как да се откажете от персонализираната реклама, можете да посетите www.youronlinechoices.com или www.youradchoices.com.

  Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е приета и утвърдена от управителя на „Орловец“ ЕООД - Стоян Стоянов на 08.07.2019 г. Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.
  Дата на публикуване: 08.07.2019 г